RIDDI SIDDI SOFT

A64 Sumer Nagar Vistar, Hira path, Jaipur, Rajasthan,INDIA

PC- PARADISE, GALI No.-05, MAHANDRANAGAR,KANCHANPUR, NEPAL

Website:- riddisiddisoft.com, deepanshu_jain2007@yahoo.com

+91 9828260242 (R.K. YADAV) --- +91 9887953751 (D.K.JAIN)

+977 9806470162 (D.K. JAIN)

INDU MEDICAL CENTRE